top of page

ALGEME VOORWAARDEN

Het kamp wordt uitgevoerd door VETO Project en zijn hiermee ook de eindverantwoordelijken.

Artikel 1: Ticketverkoop.

Alle deelnemers dienen hun eigen ticket te hebben. Een ticket is persoons gebonden en kan dus niet worden gedeeld met gezinsleden. Alle tickets beschikken over een QR-code. Deze code wordt gescand bij binnenkomst en zonder QR-code is er geen toegang tot het kamp. Dit zal worden gezien als persoonlijke fout en hierdoor is geen restitutie mogelijk. Neem vooraf contact op als u niet beschikt over een mail met daarin een toegangsticket inclusief QR-code. 
Het kamp is financieel alleen haalbaar boven de 30 deelnemers. Zullen er minder dan 30 tickets verkocht zijn, wordt het kamp geannuleerd en wordt 100% van het bedrag gerestitueerd. Als uitgangsdatum hanteren wij 30 dagen voor de start van het evenement. Houdt rekening met 1 week verwerkingstijd. 
Ook kunnen de corona-cijfers weer omhoog lopen, waardoor de overheid kan besluiten om kampen niet meer door te laten gaan. In dit geval zullen wij ook het kamp moeten stopzetten en krijgen alle deelnemers 100% van het bedrag gerestitueerd.
De data en plaats van het evenement staan op de ticket vermeld. Mocht de deelnemer niet op komen dagen zonder contact te hebben gelegd met de organisatie dan wordt dit gezien als persoonlijke fout en is er geen restitutie mogelijk.


Artikel 2: Opzegging ticket.

Cancelen van uw ticket binnen 30 dagen zorgt voor een refund van 100%. Tussen 30 dagen na aanmelding en 30 dagen voor het evenement geldt een refund van 80%. Mocht u binnen 30 dagen voor de start van het evenement annuleren dan heeft u geen recht meer op een vergoeding. 


Artikel 3: Aansprakelijkheid.

VETO Project is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van of schade aan (zowel direct als indirect) goederen van de deelnemer. Tevens is VETO Project niet aansprakelijk voor letselschade ontstaan door ongevallen van de deelnemer. De deelnemer wordt door VETO Project tot geen enkele oefening gedwongen (bedrijfsfilosofie). Het staat de deelnemer geheel vrij om wel of niet aan een oefening mee te doen.


Artikel 4: Conformering overeenkomst.

De deelnemer verklaart door aanschaf van een kampticket de door VETO Project opgestelde regels na te zullen leven en altijd goed naar de instructies te zullen luisteren. VETO Project is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan deze regels houdt, de toegang tot de les te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van reeds afgedragen abonnementsgelden.


Artikel 5: Privacy.

Bij het aanschaffen van een ticket voor het freerunkamp verklaart (u) hierbij aan VETO Project toestemming te geven voor het gebruiken van foto’s en video's waarop u of uw kind herkenbaar in beeld bent. Dit betekent dat VETO Project de (portret)foto’s en video's kan publiceren of op een andere manier openbaar maken en dat u geen beroep doet op uw portretrecht. Deze toestemming geldt alleen voor gebruik van de foto’s en video's door VETO Project, tot twee jaar na de datum van deze verklaring.

De foto’s en video's komen in de beeldbank van VETO Project. Wij gebruiken ze alleen voor informatie en promotie van de door VETO Project leverende diensten voornamelijk op social media kanalen en offline promotie materiaal, zoals: folders, brochures, advertenties en nieuwsbrieven, posters en borden, website (freerunamersfoort.com) en sociale media (Facebook, Instagram, TikTok enzovoort).

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar freerunamersfoort@outlook.com. Vermeld daarin uw naam, woonplaats en geboortedatum. VETO Project verwijdert dan deze foto(’s) of video('s).

Artikel 6: Overige bepalingen.

In alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, wordt uitsluitend door het management van VETO Project beslissingen genomen.

Artikel 7: T-shirt

Mocht u een ticket hebben besteld binnen 4 weken voor de start van het kamp, dan heeft u geen recht op een T-shirt. Corona-maatregelen:
Iedereen onder de 18 jaar mag deelnemen aan het kamp tenzij:

  • Je de afgelopen 24 uur of bij de start van het kamp één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Of je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt.

  • Je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.

  • Je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had.

  • Je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

  • Je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van je ouders. Overleg eventueel met de huisarts.

  • Je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis.


Bij constatering van één van deze punten voor de start van het kamp kan 100% van het bedrag worden gerestitueerd, bij constatering van één van deze punten tijdens het kamp wordt gekeken naar hoe veel uur de de deelnemer al heeft deelgenomen aan het kamp en hier wordt het restituerende bedrag op gebaseerd.


Disclaimer VETO Project:

 1. Uitsluiting aansprakelijkheid.

VETO Project gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het informeren of anderszins verstrekken van informatie. Ze doet dit via haar website www.freerunamersfoort.com. Het is niet de bedoeling dat lezers oefeningen, die op deze website staan beschreven of worden uitgelegd, thuis of elders zonder coaches uitvoeren. VETO Project sluit daarom ook iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van dit soort handelen.

VETO Project gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het organiseren van trainingen, activiteiten en het vermelden van data op deze website. Niettemin sluit zij hierbij elke vorm van aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van eventuele taal- of typefouten betreffende plaats en tijd van trainingen, activiteiten e.d.


2. Acties op eigen verantwoording.

Door de coaches van VETO Project gegeven instructies is men niet verplicht op te volgen. Alle acties ondernomen door de deelnemer – met of zonder instructie van coaches – worden geheel naar eigen inschatting en dus geheel op eigen risico uitgevoerd.


3. Lichaamsbescherming.

Eventuele beschermende middelen tegen ongevallen en verwondingen zijn niet verplicht zowel tijdens trainingen als georganiseerde activiteiten. Deze kunnen naar eigen keuze gedragen worden. VETO Project is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het wel of niet dragen van beschermende middelen.


4. Schade aan omgeving of personen.

Het is niet de bedoeling om gedurende trainingen en georganiseerde activiteiten schade aan omgeving, goederen van derden of letsel aan andere deelnemers of omstanders toe te brengen. VETO Project is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de eventuele schade die bewust of onbewust toegebracht wordt. Mocht schade toch onverhoopt worden aangericht, dan dient dit direct gemeld te worden bij de leiding van het kamp.

Mogelijke kosten van toegebrachte schade aan omgeving, goederen of personen door de deelnemers – zowel voor, tijdens als na een training – kunnen niet verhaald worden op VETO Project, maar komen geheel voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

5. Ontzegging deelname trainingen e.d.

Indien er bewust schade aan de omgeving wordt toegebracht of als de deelnemer zich op verboden terrein begeeft of in strijd met wet of regelgeving handelt of als – in de ogen van de coach – een andere reden hiertoe noopt, behoudt VETO Project zich het recht voor de desbetreffende deelnemer(s) de deelneming aan de trainingen en andere activiteiten per direct te ontzeggen.

In ernstige gevallen kan de deelnemer worden geroyeerd als lid van VETO Project.

bottom of page