top of page

Overeenkomst van vrijwaring

 1. Ik erken dat het gebruik van de faciliteiten van FreerunXL en alle bijbehorende apparatuur en/of eigendommen (gezamenlijk, de "FreerunXL-faciliteit") bekende en onbekende risico's van letsel met zich meebrengt, waaronder maar niet beperkt tot: fysiek of emotioneel letsel, verlamming, overlijden of schade aan mezelf, aan eigendommen of aan derden.

 2. Dat ik deelneem aan de lessen, programma's of workshops die door FreerunXL worden aangeboden, tijdens welke ik informatie en instructie zal ontvangen over verschillende fysieke fitheidprogramma's, waaronder maar niet beperkt tot de kunst van freerunning. Ik erken dat fitnessprogramma's fysieke inspanning vereisen die zwaar kan zijn en lichamelijk letsel kan veroorzaken, en ik ben volledig op de hoogte van de risico's en gevaren die hierbij komen kijken.

 3. Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om voorafgaand aan mijn deelname aan de lessen, programma's of workshops van FreerunXL een arts te raadplegen en te informeren over mijn deelname. Ik verklaar en garandeer dat ik fysiek fit ben en geen medische aandoening heb die mijn volledige deelname aan de oefenlessen, programma's of workshops zou voorkomen. Ik verklaar verder en garandeer dat ik niet onder invloed zal zijn van alcohol of enige stof die mijn vermogen om activiteiten in FreerunXL-faciliteit uit te voeren, zou belemmeren.

 4. Als tegenprestatie voor het mogen deelnemen aan de lessen, programma's of workshops, ga ik ermee akkoord volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle risico's, verwondingen of schade, bekend of onbekend, die ik zou kunnen oplopen als gevolg van mijn deelname aan het programma.

 5. Als tegenprestatie voor het mogen deelnemen aan lessen, programma's of workshops van FreerunXL, zie ik vrijwillig, bewust en uitdrukkelijk af van elk recht dat ik mogelijk heb tegen FreerunXL, haar directeuren, eigenaars, aandeelhouders, functionarissen, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, coaches, werknemers, vrijwilligers, sponsors, cliënten, ambtenaren en/of agenten (gezamenlijk, de "Vrijwaringnemers") voor letsel of schade die ik zou kunnen oplopen als gevolg van mijn deelname aan het programma.

 6. Bij overweging van de toestemming om FreerunXL Facility te gebruiken, ga ik, mijn echtgenoot, gemachtigden, erfgenamen, voogden en wettelijke vertegenwoordigers hierbij uitdrukkelijk akkoord met het dragen van alle risico's bij het gebruik van FreerunXL Facility en vrijwillig vrijwaren, ontheffen van aansprakelijkheid, akkoord gaan om te verdedigen en te vrijwaren van schade FreerunXL en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen en elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, cliënten, verzekeringsmaatschappijen en vertegenwoordigers voor elk ongeval, letsel, ziekte, overlijden, verlies, diefstal, schade aan persoon of eigendom of andere gevolgen die ik of mijn kind oploopt, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van FreerunXL Facility door mij of mijn kind, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met nalatigheid van FreerunXL en/of productaansprakelijkheid, inclusief strikte productaansprakelijkheid, behalve dat wat het gevolg is van grove nalatigheid en/of roekeloosheid.

 7. In het geval dat mijn kind of ik gewond raak, ga ik ermee akkoord om financiële verplichtingen op me te nemen, hetzij via mijn ziektekostenverzekering, hetzij via andere middelen, voor eventuele medische kosten die mijn kind of ik oploop. FreerunXL, haar directeuren, eigenaren, aandeelhouders, functionarissen, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, coaches, werknemers, vrijwilligers, sponsors, cliënten, functionarissen en/of agenten (gezamenlijk de "Vrijgavepartijen") zijn niet verantwoordelijk voor enige medische kosten, letsel of schade die ik of mijn kind oploopt in verband met het gebruik van FreerunXL Facility.

 8. Ik, mijn erfgenamen en wettelijke vertegenwoordiger, namens mijzelf en/of namens mijn kind, doe hierbij voor altijd afstand van, enig recht op verhaal, ontlast, vrijwaar en beloof niet te vervolgen FreerunXL, haar directeuren, eigenaren, aandeelhouders, functionarissen, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, coaches, werknemers, vrijwilligers, sponsors, cliënten, functionarissen en/of agenten (gezamenlijk de "Vrijgavepartijen") voor enige verwonding of dood veroorzaakt door hun nalatigheid of andere handelingen terwijl ik of mijn kind zich op of rond FreerunXL Facility bevindt of het materiaal gebruikt of deelneemt aan een programma dat verband houdt met FreerunXL, inclusief maar niet beperkt tot freerunning-activiteiten en trainings-oefeningen, gymnastiek, personal training, open gym-uren en activiteiten, en open gym-gebruik.

 9. Ik ga akkoord als volwassen deelnemer of als ouder / wettelijke voogd van een minderjarige deelnemer, om het Academy Faciliteit te mogen gebruiken, verleen ik FreerunXL, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gerelateerde en geaffilieerde entiteiten, functionarissen, directeuren, partners, klanten, aandeelhouders, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, het onherroepelijke recht en toestemming om mij of mijn kind te fotograferen en / of op te nemen in verband met Academy, en om de foto en / of opname te gebruiken met of zonder naamidentificatie voor alle doeleinden, inclusief reclame- en promotiedoeleinden, op welke manier dan ook en in alle media nu of hierna bekend, in perpetuum over de hele wereld, zonder beperkingen wat betreft wijziging. Ik zie af van elk recht om de gebruik van foto's of opnames te inspecteren of goed te keuren, en erken en ga ermee akkoord dat de rechten die in deze vrijgave zijn verleend, zonder compensatie van welke aard dan ook zijn. Alle foto's en / of opnames zijn exclusief eigendom van Academy.

 10. Hierbij erken ik dat de Releasees mij de gebieden op FreerunXL Faciliteit hebben getoond die zijn aangewezen als "Rode zones." Ik erken verder dat noch enige minderjarige kinderen noch ik de gebieden aangewezen als "Rode zones" zullen aanraken of betreden. Ik erken verder dat de Releases mij het gebied naast FreerunXL Faciliteit hebben getoond dat geen deel uitmaakt van FreerunXL Faciliteit. Ik verklaar dat noch enige minderjarige kinderen noch ik het gebied zullen aanraken of betreden dat geen deel uitmaakt van FreerunXL Faciliteit. Ik erken en ga ermee akkoord dat elke schending van deze bepaling zal resulteren in mijn onmiddellijke verwijdering van het terrein en kan leiden tot verlies van alle Academy Faciliteit-privileges.

 11. Ik beloof de Releasees onschadelijk te houden in geval van lichamelijk letsel of schade aan mijzelf of mijn kind, en 911 of enige andere wetshandhavingsinstantie wordt opgeroepen en hulp verleent aan mijzelf of mijn kind. Ik beloof aansprakelijkheid voor noodgevallen verleend aan mijzelf of mijn kind en voor alle resulterende gevolgen, zoveel mogelijk te beperken tijdens het gebruik van FreerunXL Faciliteit of daarna.

 12. Ik ga uitdrukkelijk akkoord dat deze vrijgave bedoeld is zo breed en inclusief als de Staat Californië zal toestaan en dat als een deel ongeldig wordt verklaard, ik akkoord ga dat het saldo, niettegenstaande, volledig wettelijk van kracht blijft.

 13. Ik erken hierbij dat FreerunXL regels en beleidslijnen heeft opgesteld met betrekking tot veiligheid, gebruik van FreerunXL-faciliteit en gedrag. Ik erken dat ik alle veiligheidsregels en andere regels voor gebruik en deelname aan FreerunXL heb doorgenomen en begrijp. Ik erken hierbij dat het niet volgen van een van deze regels en beleidslijnen kan leiden tot volledige intrekking van alle door FreerunXL verstrekte privileges zonder teruggave van vooraf betaalde kosten.

 

INFORMATIE OVER DEELNEMER

Ik heb de bovenstaande vrijwaring en afstandsverklaring gelezen en begrijp de inhoud volledig. Ik ga vrijwillig akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden.

bottom of page